# فارسی

معنی شعرهای کتاب فارسی سال دوم راهنمایی

فصل اول صبح صادق قدرت کاذب شکست              رشته های دام اهریمن گسست صبحراستینوحقیقیپردهیدروغینشبراکنارزدوتاروپوددامشیطانرادرھم شکست / انقلاباسلامی،قدرتستمگرودروغینرادرھمشکستوچھرهیشیطانیآنراازمیانبرداشت .   شهمردان مسلم اول ... ادامه مطلب
/ 18 نظر / 30 بازدید